+370 614 54463
info@bakompanija.lt

Bankroto inicijavimas


SĄLYGOS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMUI

 1. Pareiškimą teismui iškelti bankroto bylą fizinis asmuo gali pateikti teismui, jeigu fizinis asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams ir nėra kitų atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindų:
 • skolinių įsipareigojimų mokėjimo terminai turi būti suėję;
 • skolinių įsipareigojimų suma turi viršyti 25 MMA (25.000,00 Lt), tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai:
 • dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
 • piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
 • reikalavimai, kurie kyla iš pareigos sumokėti valstybei baudas už administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.
 • fizinis asmuo tapo nemokus ir skolos atsirado ne dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar kitokių veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais;
 • fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl savo žalingų įpročių;
 • fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai;
 • nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;
 • nėra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai įmonei.

PAREIŠKIMAS IŠKELTI BANKROTO BYLĄ

 1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie tai raštu turi pranešti visiems savo kreditoriams.
 2. Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apygardos teismui.
 3. Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos:
 • nemokumą sukėlusios priežastys;
 • fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti;
 • taip pat gali būti siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra.
 1. Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėta ir pateikta teismui:
 • pranešimų kreditoriams apie ketinimą kelti bankroto bylą kopijos;
 • dokumentai, patvirtinantys gaunamas (numatomas gauti) pajamas;
 • viso turimo turto sąrašas ir jo vertė;
 • duomenys apie įkeistą turtą ir kitus prievolių užtikrinimo būdus;
 • kreditorių sąrašas;
 • skolininkų sąrašas;
 • informacija apie iškeltas civilines ir baudžiamąsias bylas;
 • išlaikomų asmenų sąrašas; išlaikymo ir vedybų sutarčių kopijos;
 • duomenys apie per mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingas lėšas;
 • duomenys apie individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamas lėšas;
 • bankroto administratoriaus sutikimas;
 • bankroto procedūroms atlikti reikalingos lėšų sumos pagrindimas.

BANKROTO ADMINISTRATORIUS

 1. Bankroto administratorius yra fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
 2. Fizinių ir juridinių asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašas yra nurodytas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje www.bankrotodep.lt.
 3. Fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę siūlyti:
 • fizinis asmuo;
 • fizinio asmens kreditorius (kreditoriai);
 • Įmonių bankroto valdymo departamentas, jeigu fizinis asmuo nepasiūlo.
 1. Taikant supaprastintą bankroto bylos iškėlimo tvarką fizinis asmuo privalo siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą.
 2. Bankroto administratoriumi negali būti paskirti ir nerekomenduojama siūlyti:
 • fizinio asmens kreditorius, su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo;
 • fizinio asmens artimieji giminaičiai t.y. tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys.
 • asmenys, susiję su fiziniu asmeniu svainystės santykiais, t.y. santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios ir t. t.) bei tarp abiejų sutuoktinių giminaičių (vyro brolio ar sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro tėvo ar motinos ir žmonos tėvo ar motinos ir t. t.).
 • fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis
 • asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu darbo santykiais arba su kuriuo darbo santykiai buvo nutraukti per paskutinius 36 mėnesius iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.
 • Aukščiau nurodyti apribojimai taikomi ir bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam buhalteriui, juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariams, juridinio asmens darbuotojams, teikiantiems administravimo paslaugas.

SUPAPRASTINTA FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO TVARKA

 1. Bankroto procedūra gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai:
 • iki bankroto bylos iškėlimo parengiamas planas;
 • paruoštas plano projektas pateikiamas visiems kreditoriams;
 • paruošiami dokumentai, įrodantys, kad plano projektui kreditoriai pritarė arba nepritarė;
 • kartu su pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikiamas kreditorių pritartas arba nepritartas planas.
 1. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo ieškinio gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą, patvirtinti planą ir paskirti administratorių arba atsisakyti iškelti bankroto bylą.
 2. Teismui iškėlus bankroto bylą supaprastinta tvarka, laikoma, kad šia nutartimi taip pat patvirtinami kreditorių reikalavimai.

 

PAREIŠKIMO DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO NAGRINĖJIMAS TEISME

 1. Bankroto bylą nagrinėja ir iškelia teismas žodinio proceso tvarka.
 2. Teismas nutartimi išsprendžia klausimą priimti ar nepriimti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.
 3. Apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas praneša antstoliams, vykdantiems išieškojimus iš fizinio asmens.
 4. Nuo pranešimo apie priimtą pareiškimą gavimo dienos antstoliai sustabdo asmens turto realizavimą ir (ar) išieškojimą, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.
 5. Teismas ne vėliau kaip per mėnesį priima nutarti iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti.
 6. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo, jeigu nebuvo apskųsta.
Visos teisės saugomos © 2013 bakompanija.lt