+370 614 54463
info@bakompanija.lt

Plano rengimo laikotarpis


ĮSITEISĖJUS TEISMO NUTARČIAI DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO

1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui;

 • draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos;
 • draudžiama mokėti palūkanas, netesybas, mokesčius už prievoles, atsiradusias iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos;
 • išieškoti skolas teismo ar ne ginčo tvarka;
 • leidžiama įskaityti mokesčių valstybės biudžetui permokas (skirtumus);
 • nutraukiamas palūkanų už visas prievoles skaičiavimas;
 • negali būti nustatoma priverstinė hipoteka;
 • draudžiama disponuoti turimu turtu;
 • gavus teismo leidimą iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos leidžiama vykdyti individualią ir (ar) ūkininko veiklą, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius;
 • nedelsiant nutraukiama individuali ir (ar) ūkininko veikla, jeigu ji nemažina dėl bankroto patiriamų kreditorių nuostolių;
 • disponuoja lėšomis, esančiomis vienoje kredito įstaigos sąskaitoje;
 • atsidaro atskirą sąskaitą kredito įstaigoje individualios ir (ar) ūkininko veiklos vykdymui;
 • nedelsiant į bankroto administratoriaus nurodytą depozitinę sąskaitą perveda lėšas, reikalingas bankroto procedūroms atlikti ir fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti;
 • skaičiuoti ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
 • draudžiama nesumokėtus mokesčius išieškoti ne ginčo tvarka.

2. Laikoma, kad visi fizinio asmens skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę.
3. Draudžiama fizinio asmens turto subnuoma.
4. Stabdomas visų ieškinių dėl turtinių reikalavimų fiziniam asmeniui nagrinėjimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose bei bylos perduodamas fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

5. Antstoliai:

 • ne vėliau kaip per 15 dienų perduodą bankroto bylą iškėlusiam teismui arešto ir vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš fizinio asmens;
 • apie perduotus arešto ir vykdomuosius dokumentus praneša saugotojui ir išieškotojui;
 • teismo leidimo pagrindu gali baigti paskelbtas turto varžytynes, jeigu iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienos buvo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis.

6. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas sprendžia klausimus, susijusius su fizinio asmens turtui iki bankroto bylos iškėlimo taikytų areštų panaikinimo.

 

PRANEŠIMAI

1. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo apie iškeltą fizinio asmens bankroto bylą raštu pranešama:

 • Įmonių bankroto valdymo departamentui;
 • teismams, kuriuose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai;
 • ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai, teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti fizinio asmens kreditorių civiliniai ieškiniai;
 • antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš fizinio asmens;
 • fizinį asmenį aptarnaujančioms kredito įstaigoms;
 • registruotino turto duomenis tvarkantiems valstybės registrams;
 • visiems įmonės kreditoriams.

DARBO SANTYKIŲ REGULIAVIMAS

1. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius raštu įspėja fizinio asmens darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą.
2. Po 15 darbo dienų nuo įspėjimo įteikimo (išsiuntimo) dienos, administratorius nutraukia darbo sutartis su visais fizinio asmens darbuotojais.
3. Darbuotojams išmokama dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

 

FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANAS

1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 60 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos turi paruošti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą.
2. Plane turi būti nurodyta:

 • priežastys, dėl kurių fizinis asmuo negali įvykdyti kreditorių reikalavimų;
 • lėšos, numatomos gauti periodiškai ar kaip vienkartinės pajamos per visą bankroto laikotarpį;
 • numatomo parduoti turimo turto sąrašas, turto pardavimo eiliškumas, numatoma turto pardavimo kaina plano sudarymo metu;
 • numatomos atgauti skolininkų lėšos;
 • persikvalifikavimo, įsidarbinimo ir kitos priemonės, skirtos mokumui atkurti;
 • fiziniam asmeniui ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos lėšos;
 • bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas;
 • sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias toliau numatoma vykdyti, sąrašas;
 • sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė ir kurias numatoma nutraukti, sąrašas ir dėl šios priežasties atsirandančių kreditorių reikalavimų sąrašas;
 • kreditorių sąrašas;
 • kreditorių teikiama pagalba:
 • reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas;
 • atsisakymas dalies ar visų reikalavimų;
 • pakeitimas piniginės prievolės kita prievole (atsiskaitymas turtu arba natūra).
 • kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas;
 • iš individualios ir (ar) ūkininko veiklos numatomos gauti lėšos;
 • individualiai ir (ar) ūkininkei veiklai vykdyti reikalingo turto sąrašas;
 • individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamos lėšos;
 • vienintelio gyvenamojo būsto pardavimo tvarka, jeigu kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);
 • fizinio asmens dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo tvarka.

3. Plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 metai.

 

FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANO TVIRTINIMAS

1. Fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą.
2. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą:

 • ne vėliau kaip per 5 dienas parengia rašytinę išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių;
 • likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kreditorių susirinkimo išvadą ir plano projektą pateikia kiekvienam kreditoriui;
 • šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą.

3. Kreditorių susirinkimo pirmininkas per 5 dar dienas kreditorių susirinkimo protokolą pateikia bankroto administratoriui.
4. Bankroto administratorius per 3 darbo dienas kreditorių susirinkimo protokolą, plano projektą su išvada pateikia teismui.
5. Plano projektas turi būti pateiktas teismui per 4 mėnesius nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos.
6. Jeigu kreditorių susirinkimas planui pritaria, teismas per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano.
7. Jeigu kreditorių susirinkimas planui nepritaria, teismas priima nutartį dėl plano žodinio proceso tvarka.
8. Planas gali būti keičiamas jo įgyvendinimo laikotarpiu. Jo pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas.

 

BENDROJI DALINĖ NUOSAVYBĖ

1. Fizinio asmens turto dalis, nuosavybės teise bendrai valdoma su kitais asmenimis, nustatoma teismo nutartimi.
2. Nustatyti turto dalį ir naudojimosi daikto dalimi tvarką administratorius privalo pasiūlyti fiziniam asmeniniu ir (ar) bendrosios nuosavybės dalyviams.
3. Fiziniam asmeniu priklausanti turto dalis gali būti parduodama tik įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta bendrąja nuosavybe esančio turto fizinio asmens turto dalis ir naudojimosi juo tvarka.

Visos teisės saugomos © 2013 bakompanija.lt