+370 614 54463
info@bakompanija.lt

Proceso dalyvių pareigos ir teisės


BANKROTO ADMINISTRATORIAUS PAREIGOS
1. Nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti planą dienos bankroto administratorius:
atidaro depozitinę sąskaitą:

 • disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis;
 • tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
 • teikia teismui tvirtintų kreditorių finansinius reikalavimus:
 • teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus;
 • organizuoja plano projekto svarstymą kreditorių susirinkime ir tvirtinimą teisme;
 • šaukia kreditorių susirinkimus;
 • teikia duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą Įmonių bankroto valdymo departamentui;
 • atstovauja fiziniam asmeniui (arba įgalioja kitą asmenį atstovauti) iškeltose iki bankroto bylos iškėlimo bylose dėl turto išieškojimo iš kitų asmenų fizinio asmens naudai;
 • per 6 mėnesius patikrina fizinio asmens sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir kreditoriams nenaudingus sandorius ginčija;
 • esant pagrindams kreipiasi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;
 • organizuoja ir atlieka kitas bankroto procedūras.

2. Nuo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius:

 • disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką;
 • atlieka plane numatytus mokėjimus kreditoriams;
 • tvarko visų fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitą;
 • parduoda fizinio asmens turtą pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus;
 • ne rečiau kaip kartą per pusę metų teikia teismui, kreditorių susirinkime kreditoriams ir fiziniam asmeniui plano vykdymo eigos ataskaitą;
 • teikia duomenis ir informaciją apie fizinio asmens bankroto procesą Įmonių bankroto valdymo departamentui;
 • imasi priemonių išieškoti skolas iš skolininkų;
 • gina fizinio asmens ir visų kreditorių teises ir teisėtus interesus;
 • vykdo kitus teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo sprendimus;
 • organizuoja plano pakeitimų svarstymus;
 • esant pagrindams organizuoja bankroto procedūros nutraukimą;
 • vertina fizinio asmens vykdomos individualios ir (ar) ūkininko veiklos tikslingumą;
 • pateikia Garantiniam fondui dokumentus dėl lėšų skyrimo darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti;
 • organizuoja fizinio asmens bankroto pabaigą.

 

BANKROTO ADMINISTRATORIAUS TEISĖS
1. Bankroto administratorius fizinio asmens bankroto proceso metu turi teisę:

 • gauti iš fizinio asmens visus su fizinio asmens bankroto procesu susijusius dokumentus ir juos tikrinti;
 • atlikdamas bankroto procedūras, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas patalpas, o gavęs kartu su fiziniu asmeniu gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimą, apžiūrėti fizinio asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas gyvenamąsias patalpas;
 • suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano projektą ar jo pakeitimo projektus;
 • ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią bankroto administratorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimą kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
 • gauti informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas iš valstybės ir žinybinių registrų, kredito įstaigų ir valstybės informacinių sistemų;
 • atsistatydinti iš bankroto administratoriaus pareigų.

FIZINIO ASMENS PAREIGOS

1. Bankroto proceso metu fizinis asmuo privalo:

 • atsakingai valdyti ir naudoti visą turimą turtą;
 • per 15 dienų nuo nutarties dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo dienos pateikti administratoriui plano projektą;
 • pateikti administratoriui visus su bankroto procesu susijusius dokumentus;
 • visus gautus grynuosius pinigus, kai jų suma viršija puse bazinės socialinės išmokos per mėnesį (75,00 Lt), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo įmokėti į asmeninę sąskaitą kredito įstaigoje;
 • įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, pervesti lėšas į depozitinę sąskaitą kreditorių reikalavimams tenkinti ir administravimo išlaidoms apmokėti plane nustatyta tvarka ir terminais;
 • apie finansinės būklės pasikeitimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai informuoti administratorių;
 • gavus administratoriaus rašytinį prašymą ne vėliau kaip per 10 dienų pateikti administratoriui prašomą informaciją ir dokumentus;
 • ne vėliau kaip per 5 dienas informuoti administratorių apie pakeistą gyvenamąją vietą, nurodant naująjį adresą;
 • siūlyti administratoriaus kandidatūrą paskirto administratoriaus mirties atveju;
 • pagal savo galimybes dirbti arba užsiimti kita pajamų duodančia veikla, aktyviai siekti įsidarbinti arba siekti susirasti geriau apmokamą darbą;
 • ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius teikti administratoriui visų sąskaitų kredito įstaigose išrašus;
 • tinkamai įgyvendinti plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą;
 • bendradarbiauti su administratoriumi organizuojant bankroto procedūras.

FIZINIO ASMENS TEISĖS
1. Fizinis asmuo bankroto proceso metu turi teisę:

 • teikti bankroto administratoriui pasiūlymus dėl plano tikslinimo;
 • gauti iš administratoriaus duomenis apie savo turto pardavimą;
 • gauti iš administratoriaus informaciją apie lėšų naudojimą;
 • dalyvauti kreditorių susirinkimuose;
 • gauti iš kredito įstaigos depozitinės sąskaitos išrašus apie lėšų naudojimą;
 • tęsti ar pradėti individualią ir (ar) ūkininko veiklą, jeigu tai numatyta plane;
 • esant pagrindui kreipti į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, nuostolių atlyginimo ir naujo administratoriaus paskyrimo;
 • kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais;
 • prisiimti skolinius įsipareigojimus bankroto procedūroms atlikti;
 • gaunamas lėšas naudoti būtiniesiems poreikiams tenkinti bei individualiai ir 9ar) ūkininko veiklai vykdyti plane nustatyta tvarka;
 • iki turto varžytynių pradžios surasti ir pasiūlyti administratoriui turto pirkėją.

KREDITORIŲ TEISĖS
1. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę:

 • reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami plane numatyta tvarka;
 • dalyvauti ir ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;
 • iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašymo sprendimo projekto;
 • kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą;
 • suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo;
 • teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti fizinio asmens bankroto proceso metu dėl fizinio asmens ar administratoriaus kaltės patirtus nuostolius;
 • teikti pasiūlymus fiziniam asmeniui ir bankroto administratoriui dėl plano;
 • kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl bankroto administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo ir (ar) siūlyti kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą;
 • apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus per 14 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos sprendimus;
 • esant pagrindams kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos nutraukimo;
 • esant pagrindams kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti naują bankroto administratoriaus kandidatūrą;
 • bet kuriuo fizinio asmens bankroto proceso metu atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas;
 • spręsti kitus kreditorių kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus.

KREDITORIŲ SUSIRINKIMAS
1. Pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
2. Pirmajame kreditorių susirinkime išrenkamas kreditorių susirinkimo pirmininkas. Pirmininku gali būti renkamas tik kreditorius. Pirmininku negali būti (išskyrus atvejus, kai kreditoriai yra tik šie asmenys):

 • fizinio asmens artimas giminaitis;
 • asmuo, susijęs su fiziniu asmeniu svainystės ryšiais;
 • juridinio asmens, kurio dalyviu, kolegialaus ar vienasmenio organo nariu yra fizinis asmuo, atstovas;
 • fizinio asmens sutuoktinis ar sugyventinis.

3. Įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą, kreditorių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą į pusmetį.
4. Kreditorių susirinkimus šaukia administratorius.
5. Iniciatyvos teisę sušaukti kreditorių susirinkimą turi kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 10 % teismo patvirtintų reikalavimų sumos.
6. Kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti kreditoriai arba jų įgalioti atstovai, fizinis asmuo, jo sutuoktinis ar sugyventinis, administratorius.
7. Kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja (įskaitant balsavusius raštu) kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę visų reikalavimų.
8. Kreditorių susirinkimo sprendimas laikomas priimti, kai už jį balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro daugiau negu pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos.
9. Sprendimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos nutraukimo priimamas 2/3 balsų dauguma.

10. Pakartotinis kreditorių susirinkimas šaukiamas per 15 dienų, jam netaikomi kvorumo reikalavimai, sprendimai priimami dalyvaujančių susirinkime kreditorių balsų dauguma.
11. Kreditorių susirinkimo sprendimai gali būti apskųsti per 14 dienų nuo sužinojimo apie priimtą sprendimą dienos.

 

KREDITORIŲ SUSIRINKIMO TEISĖS
1. Kreditorių susirinkimas turi teisę:

 • rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką;
 • svarstyti planą ir jo pakeitimus, priimti sprendimus dėl pritarimo (nepritarimo) planui;
 • nagrinėti kreditorių skundus dėl bankroto administratoriaus veiksmų;
 • reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas;
 • tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą;
 • spręsti klausimus dėl fizinio asmens individualios ir (ar) ūkininko veiklos (jos tęstinumo, pradėjimo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo ir pan.) ir teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo;
 • tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą;
 • spręsti klausimus dėl varžytynėse neparduoto įkeisto turto perdavimo įkaito turėtojui ir (ar) hipotekos kreditoriui;
 • nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš bankroto administratoriaus informaciją apie fizinio asmens bankroto bylos eigą;
 • kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo;
 • išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas;
 • spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
Visos teisės saugomos © 2013 bakompanija.lt